SỢI VISCOSE

SỢI VISCOSE 100 COTTON

 Sợi Viscose 100 Cotton
- Manu facture  : India
- Price : Call
VISCOSE (100%) Ne 20/1 Ne 28/1 Ne 30/1 Ne 40/1 Ne 60/1
   Bảng Uster          
     Chi số thiết kế: 20/1 28/1 30/1 40/1 60/1
     Sai lệch chi số Δn (%): ± 1.50 ± 1.50 ± 1.50 ± 1.50 ± 1.50
     Hệ số biến sai chi số CVn (%): ≤ 1.50 ≤ 1.50 ≤ 1.50 ≤ 1.50 ≤ 1.50
   Độ săn K (x/m)          
     Sai lệch độ săn Δk (%): ± 3.50 ± 3.50 ± 3.50 ± 3.50 ± 3.50
     Hệ số biến sai độ săn CVk (%): ≤ 3.50 ≤ 3.50 ≤ 3.50 ≤ 3.50 ≤ 3.50
   Độ bền tuyệt đối P(G)          
     Hệ số biến sai độ bền CVp (%): ≤9.00 ≤ 10.00 ≤10.00 ≤ 10.50  
   Độ không đều Uster          
     Độ không đều U (%): ≤8.10 ≤9.00 ≤ 9.30 ≤10.30  
     Hệ số biến sai độ không đều CVm (%): ≤ 9.25 ≤ 10.13 ≤ 11.75 ≤ 12.38  
     Điểm mỏng Thins (-50%) (Thins/km) 0 ≤ 2 ≤ 3 ≤ 5  
     Điểm dày Thicks (+50%) (Thicks/km) ≤6 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 50  
     Điểm Neps (+200%) (Neps/km) ≤ 20 ≤ 36 ≤ 50 ≤ 80  
           
Product related